Trip to Poland 2004
Chrystusa Krola Basilica in Katowice
Friday 20 August 2004
Chrystusa Krola Basilicain Katowice, Poland
Rialto Cinema
Center of Katowice, Poland Center of Katowice, Poland
Center of Katowice, Poland Center of Katowice, Poland
Search my website