Trip to Poland 2004
Into Stary Miasto Olsztyn, Poland
Monday 30 August 2004
Search my website